Langdurige Zorg in Nederland

ANTWOORD CIZ aan Wim:

Beste heer van t Hart,

In grote lijnen klopt de informatie.

Eventueel kunt u nog contact opnemen met Zorginstituut Nederland.

Op hun website staat uitgebreide informatie httpss://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/remigreren+voor+wlz-zorg

Bovenstaande is ANTWOORD op onderstaande:

Wim’t Hart heeft uit betrouwbare bron gelukkig het volgende vernomen:
Nederlanders in Duitsland die onverhoopt worden getroffen door een zeer ernstige aandoening (die in Nederland onder WLZ zorg valt) hebben in Duitsland geen recht op WLZ zorg.
Wel bestaat de mogelijkheid om die zorg toch in Nederland te krijgen. De grote lijnen zijn:
Er wordt nog steeds WLZ premie betaald (wordt ingehouden op de AOW o.i.d.)
Er bestaat een zorgindicatie. (voor het gemak is er 24 uur per dag zorg of toezicht nodig)
Er wordt remigratie naar Nederland voorbereid.
Nadat een aanvraag bij www.ciz.nl is gedaan, wordt een tijdelijke WLZ indicatie i.v.m. verhuizing afgegeven voor max. 6 maanden.
Een opname in Nederland kan worden gerealiseerd. Vanaf die opname zouden de torenhoge kosten in Duitsland vervallen.
Als alles in Nederland loopt, en er geen veranderingen in het ziektebeeld zijn, wordt de voorlopige indicatie verlengd.
Ik moet naar de site van het CIZ verwijzen voor gedetailleerde informatie en voorwaarden. Iedere aanvraag voor WLZ zorg is immers anders.
Er is altijd sprake van een eigen bijdrage.
 Het eigen vermogen behoeft dus niet te worden opgesoupeerd. De kinderen kunnen niet worden gedwongen voor hun ouder een bijdrage te doneren.
=====================================

VRAAG
van Agnes Wolfkamp aan dhr. Westerterp van Menzis Zorgkantoor:

“Wij in Emsland woonachtige Nederlanders betalen WLZ (AWBZ)-premie in Nederland. Als een Nederlander, die in Duitsland woont en zijn pensioen uit Nederland krijgt, verplegingsbehoeftig wordt en zich bij jullie aanmeldt, kan die dan vanuit Duitsland direct opgenomen worden in een verpleeghuis met een
(CIZ-)indicatie?”

ANTWOORD:
“Om aanspraak te kunnen maken op zorg in Nederland, dient eerst een EHIC (Europese verzekeringskaart) aangevraagd te worden bij Zorginstituut Nederland. Zie link:
httpss://www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/buitenland/een+ehic+van+zorginstituut+nederland

Pas wanneer een EHIC is afgegeven, kan via het CIZ een Wlz indicatie aangevraagd worden. Zie deze link:
httpss://www.ciz.nl/zorg-uit-wlz/Paginas/Zorg-uit-Wlz-buitenland.aspx

De zorgkosten worden gefinancierd via het Zilveren Kruis. Zie:
httpss://www.zilverenkruis.nl/naar-nederland/Paginas/Gepensioneerden-en-uitkeringsgerechtigden.aspx

Wanneer is beoordeeld of de persoon tot de kring der verzekerden behoort en dus een EHIC bezit, kan direct aanspraak worden gemaakt op Wlz zorg en geldt geen wachttijd“.

=========================================

 

Beste Wim,

Het zorginstituut is in deze de aangewezen organisatie.

httpss://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/remigreren+voor+wlz-zorg

Op deze plek kunt u nadere informatie vinden en eventueel bellen voor verdiepende vragen.

 

In Nederland is het systeem anders als in Duitsland: hier werken we meer met maatwerk, afhankelijk van de individuele zorgbehoefte. Een algemeen antwoord ten aanzien van uw vragen is dan ook niet te geven. Bij toegang tot de wlz is een eigen bijdrage verschuldigd, die is afhankelijk van het inkomen (en vermogen), huishouden en de indicatie. Daarover is informatie te vinden op https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-zorg-met-verblijf.html

Voor CIZ is bij een aanvraag van belang of de aanvrager geregistreerd is als inwoner van Nederland (in een Nederlandse gemeente) ofwel als verdragsgerechtigde (via Zorginstituut).

Over hoogte van vergoedingen gaat het CIZ niet. Wij gaan over al dan niet toegang tot de wlz, en niet over de bedragen die er mee gemoeid zijn.

Ik hoop u hiermee een klein beetje geholpen te hebben.

Met vriendelijke groet

Angela Driessen
Senior communicatieadviseur
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Postbus 2062
3500 GB Utrecht

Europalaan 100, Utrecht

T 088 789 2174
M 06 13789005
E angela.driessen@ciz.nl
W www.ciz.nl

Aanwezig: maandag, dinsdag (na 15 uur thuis), donderdag, vrijdag (na 15 uur thuis)

Zorg vanuit de Wlz aanvragen? Ga naarwww.mijnwlzaanvraag.ciz.nl

VRAAG AAN EN REACTIE VAN WIZ

Geachte mevrouw, heer,
Hartelijk dank voor uw reactie.
 Hieruit concludeer ik dat we bij aandoeningen waarvoor een WLZ indicatie geldt:
 Geen enkele aanspraak kunnen maken op financiële hulp vanuit de WLZ omdat we in Duitsland wonen.
Als we in Nederland verblijven en getroffen worden door een aandoening is er wel 100% WLZ hulp wordt verstrekt.
Er geen enkele hulp bij langdurige, minder ernstige gezondheidsproblemen wordt verstrekt behoudens de minimale bijdrage van de pflegeversicherung.
De pflegeversicherung geeft in zeer ernstige situaties een maximale bijdrage van 2005 euro per maand. Bij de kosten van een verpleeghuis van 4000 euro zal ons eigen vermogen in een rap tempo verdampen.
Dit geldt ook voor minder ernstige gezondheidsproblemen op langere termijn waarvoor men een minimale bijdrage levert.
Wanneer ons vermogen dan tot nul is teruggebracht zal men van onze in Nederland woonachtige kinderen een bijdrage eisen.
Dit wordt dan gemakshalve via de belastingdienst verrekend. Mijn partner komt, na verkoop van onze woning waarschijnlijk in aanmerking voor een uitkering van sociale zaken of van Harz4.
Ik hoop dat u begrijpt dat we, voordat we de remigratie voor volgend jaar plannen, 100 % zekerheid eisen.
Omdat remigratie een flinke financiële aderlating betekent, wil ik alle misverstanden uitsluiten.
Daarom verzoek ik u mijn bovenstaand resumé (in cursief) als correct te bevestigen. Zowel per email als per gewone post. Uiteraard zonder verdere verwijzing naar internet info.
Ik denk dat het een reële vraag is om te vragen of uw directie dit ondertekent.
In afwachting van uw spoedig antwoord,
Hoogachtend,
W. ‘t Hart

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Reactie van ZI op fictieve zorgvraag ingevuld op online formulier
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Geachte heer ’t Hart,

U hebt ons een drietal vragen gesteld over uw aanspraak op verzorging in Duitsland.

Langdurige zorg in Duitsland
U hebt recht op de medische zorg volgens de regels die in Duitsland gelden. U kunt bij uw AOK vragen welke behandelingen en medicijnen u in Duitsland vergoed krijgt.

Op grond van het verdragsformulier 121 hebt u in Duitsland recht op Pflegeversicherung. U hebt echter geen recht op Pflegegeld.

Langdurige zorg in Nederland
Als u terugverhuist naar Nederland bent u vanaf de datum van vestiging verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. U hebt vanaf die datum ook weer recht op zorg uit de Wlz.

Uw partner kan in principe in Duitsland blijven wonen. U moet in dat geval bij uw Nederlandse zorgverzekeraar vragen naar een formulier 109. Met dit formulier wordt haar inschrijving aangepast naar de situatie waarbij u in Nederland woont en zij achterblijft in Duitsland.

Langdurige zorg bij een bezoek aan Nederland
U hebt bij tijdelijk verblijf in Nederland altijd recht op medische zorg. Het gaat dan om de zorg die op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed wordt.

Voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft u een indicatiebesluit nodig. Een indicatiebesluit vraagt u aan bij het CIZ. Dat kunt u doen voordat u naar Nederland komt of tijdens uw (tijdelijke) verblijf in Nederland. Dit kan dus ook als u door een noodsituatie al bent opgenomen.

In deze situatie is het mogelijk dat u na een tijdelijk verblijf besluit in Nederland te blijven, zonder dat u tussendoor teruggaat naar Duitsland. In dat geval moet er een officiële datum worden bepaald waarop u remigreert.

Thuiszorg in Duitsland
U krijgt in Duitsland geen thuiszorg van CIZ. De zorg van CIZ houdt op bij de grens. Voor thuiszorg in Duitsland bent u aangewezen op de zorg die in Duitsland in het pakket zit. Dit is inclusief de zorg uit de Pflegeversicherung.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.zorginstituutnederland.nl.

Met vriendelijke groet,
Zorginstituut Nederland

===============================

 

Na weer een negatief antwoord gebeld met het Zorg Instituut. Daar begreep men eindelijk dat het erg belangrijk is om zekerheid te hebben. Uiteindelijk wordt verwezen naar het Zilveren Kruis (innen zorgpremies en betalen verzorging en verpleging uit in Duitsland en Nederland).
De tijdelijke WLZ opname in Nederland wordt geïndiceerd door het CIZ en geldt voor de duur van een aantal maanden.
Diverse instellingen (ZI/CIZ/Verpleeghuis) begeleiden, het Zilveren Kruis betaalt dus.

Het Zilveren Kruis gebeld en daar dhr. Sapte gesproken die na 15 minuten het belang begreep. De indicatie door het CIZ is van belang waarna het proces in gang komt.

Eindelijk het einde van het afschuifsysteem bereikt. De anonieme antwoordmails van CIZ en het Zorg Instituut kan ik eindelijk afsluiten evenals de zoektocht bij de Europese Commissie.

Er kan sprake zijn van WLZ zorg als je daarvoor premie betaalt. Dat staat o.a. op de jaaropgave. Hoewel er uitzonderingen bestaan, wordt die premie altijd op de AOW ingehouden.  Opmerkingen als – “ik betaal niets in Nederland” – zijn meestal niet correct.

Bij langdurige zorg waarvoor in Nederland een CIZ indicatie wordt afgegeven (moet dus zeer ingrijpend zijn) en opname in een verpleeghuis nodig is, krijg je via de Krankenkasse een maximum bedrag. De rest betaal je zelf.

Voor de minder kapitaalkrachtigen is er gelukkig een oplossing.
Je kunt voorlopig remigreren naar Nederland. Dit noemt men tijdelijke terugkeer. Daar val je dan onder de WLZ zorg. Uiteraard geldt de eigen bijdrage die door het CIZ wordt vastgesteld. Die kost meestal aanzienlijk minder dan in Duitsland.
De tijdelijke terugkeer kan worden omgezet naar permanent. Hieraan voorafgaand moet je in een Nederlandse gemeente zijn ingeschreven, het woonadres is dan dat van de zorginstelling waar je verpleegd wordt.
Overigens: thuiszorg in Duitsland valt niet onder de WLZ maar onder ambulante zorg van de Krankenkasse. Geen aanvullende vergoeding dus.
Verdere vragen kunt u stellen aan de medewerkers van het Zilveren Kruis .

Nog een nagekomen reactie van het Zorg Instituut:

Geachte heer ’t Hart,

Hartelijk dank voor uw reactie.

In Duitsland maakt u geen aanspraak op zorg uit de WLZ. De zorg uit de WLZ kunt u alleen binnen de landsgrenzen van Nederland gebruiken.

Als u in Nederland verblijft en bent ingeschreven als verdragsgerechtigde, maakt u aanspraak op vergoedingen uit de WLZ, dit ter beoordeling van het Zilveren Kruis, groep Buitenlands Recht.

Met vriendelijke groet,
Zorginstituut Nederland

Ik sluit hiermee dit onderwerp af. Uiteraard blijven opmerkingen, verbeteringen, duidelijke verwijzingen en aanvullingen welkom!

Wim ’t Hart.

%d bloggers liken dit: