DE EUROPESE COMMISSIE

Onderstaande brief d.d. 17 october 2016 van de Eurooese Comissie is een cryptisch antwoord op mijn vraag. Omdat er een misverstand viel af te leiden uit het vorig antwoord (zie het WLZ Dossier), vroeg ik opnieuw hoe de WLZ werkt in Duitsland.

[gview file=”https://www.emsforum.nl/blog/wp-content/uploads/reply_3_Chap-2016_1729_NL_signed.pdf”]

Wie het nog voLgen kan mag het Zeggen
=============================================
DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie
Arbeidsmobiliteit
Coòrdinatie van de sociale zekerheid

Betreft: Uw klacht van 25 mei 2016

Geachte heer ’t Hart,

Ik verwijs naar uw klacht aan de Europese Commissie van 20 mei 2016, die onder nummer CHAP(2016)1729 is geregistreerd. Daarin kaart u het probleem aan dat u de zorgtoeslag die in de Nederlandse Wet langdurige zorg (Wlz) is vastgelegd niet meer ontvangt sinds u naar Duitsland bent verhuisd. Bovendien worden nog steeds bijdragen aan het Wlz-stelsel in mindering gebracht op uw Nederlandse pensioen. U schrijft dat u niet op de hoogte was van dit gevolg en dat u onder dergelijke omstandigheden niet zou zijn verhuisd.

Zoals u mogelijk bekend is, voorziet het EU-recht op het gebied van sociale zekerheid in de coôrdinatie en niet in de harmonisatie van de socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat het recht van de Unie geen beperking inhoudt van de bevoegdheid van de lidstaten om hun socialezekerheidsstelsels te organiseren, en aangezien er geen harmonisatie is op het niveau van de Unie kan elke lidstaat zelf in zijn wetgeving bepalen onder welke voorwaarden socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, hoeveel dergelijke uitkeringen bedragen en voor welke periode zij worden toegekend.

Bij de uitoefening van deze bevoegdheid moeten de lidstaten echter het EU-recht naleven, met name de bepalingen van de EU-verordeningen inzake de coôrdinatievan socialezekerheidsstelsels, waarin gemeenschappelijke voorschriften en beginselen zijn vastgesteld die door alle nationale overheden moeten worden nageleefd.

Met betrekking tot uitkeringen voor langdurige zorg wordt in artikel 34 van Verordening (EG) nr. 883/2004 verduidelijkt dat uitkeringen moeten worden gecoôrdineerd volgens de regels betreffende uitkeringen wegens ziekte. Voor pensioengerechtigden blijft de lidstaat die het pensioen betaalt verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen wegens ziekte, zelfs indien de begunstigde in een andere lidstaat woont (artikel 29 van de verordening).

Kamer: J54-02/57 – Tel. doorkiesnummer +32 229-93201https://ec.europa.eu

G:\D2\Legal Issues\9.10.2.11 Modernised Regulations 883 & 987\lmplementation\lndividual cases – requests forinfo\Long tem care benefits\NL\Hart’t

In Nederland worden bij langdurige zorg echter enkel verstrekkingen in natura gegeven. In dit verband, en in overeenstemming met artikel 24 van Verordening (EG) nr. 883/2004, worden de verstrekkingen in natura gegeven door de lidstaat waar de verzekerde woont en terugbetaald door de lidstaat waar de persoon is verzekerd. In de praktijk wordt de toegang tot deze rechten gegarandeerd via het SI -formulier, dat u bij de bevoegde Nederlandse autoriteiten kunt aanvragen en bij de bevoegde Duitse autoriteiten kunt indienen.

Voor zover ik kan afleiden uit de informatie in uw klacht, zou dit voor uw zaak betekenen dat u toegang zou krijgen tot diensten voor langdurige zorg uit hoofde van het Duitse socialezekerheidsstelsel, maar dat Nederland Duitsland voor de geleverde diensten terug moet betalen aan de hand van het Wlz-stelsel, waaraan u nog bijdragen levert. U heeft echter geen recht op een Duitse zorgtoelage in contanten.

In het licht van het voorgaande moet ik u meedelen dat wij deze zaak niet verder zullen behandelen en dat wij voornemens zijn uw zaak (CHAP(2016)1729) te sluiten, tenzij u binnen vier weken na de datum van deze brief nadere informatie of bewijzen kunt verstrekken waardoor deze beoordeling zou veranderen.

Hoogachtend,

Maria Luisa Cabral

Hoofd van de eenheid

 

%d bloggers liken dit: