Uitnodiging om VBNGB enquête in te vullen

Geachte VBNGB-leden en niet-leden,

Ter verbetering van de kwaliteit van de belangenbehartiging heeft het VBNGB-bestuur een enquête ontworpen.
Het is van het grootste belang kennis te nemen van de mening van zo veel mogelijk leden en niet-leden. Daarom reken ik erop dat u van harte en met velen gehoor geeft aan het verzoek van het bestuur deel te nemen aan de enquête. Het invullen van de 32, veelal meerkeuze, vragen duurt ca. 30 minuten.
Tegelijkertijd kunnen ook de mening en ervaringen van niet leden
interessant en relevant zijn om te weten. Dus u kunt de enquête ook
onder de aandacht van anderen brengen. Om onderscheid te kunnen maken tussen de inbreng van leden en niet leden moet iedere deelnemer de eerste vraag over het lidmaatschap van de VBNGB beantwoorden om toegang te krijgen tot de andere vragen die naar eigen keuze al dan niet hoeven te worden beantwoord.
De resultaten van de enquête zullen geanonimiseerd worden gepresenteerd.
U zult alleen bekend zijn als u aan het einde van de vragenlijst uw
e-mailadres invult.

Toegang tot de enquête krijgt u via de volgende link:
https://www.survio.com/survey/d/V6Y5Y9J9B4Y2Y9F6T

Mocht de link niet direct werken dan kunt u toegang krijgen door de link te kopiëren en te plakken in uw webbrowser

Hartelijke groeten,
Cees Vermeeren
VBNGB bestuurslid

Een vraag over zonnepanelen

Binnenkort worden er zonnepanelen op het dak van onze woning geïnstalleerd door een Nederlands bedrijf. Vooraf wil ik mij graag informeren of ik in Duitsland (Emsland) subsidie kan aanvragen, hoe ik de installatie moet aanmelden bij het stroomnet en belastingdienst. Op het internet kan ik dit niet direct vinden.

Heeft iemand hiermee ervaring opgedaan en kan daarover adviseren?

Alvast bedankt!
Kees Leijdekkers
cjleijdekkers@hotmail.com

Nederlands bedrijfspensioen en AOW in twee landen belast

Wie een Nederland bedrijfspensioen ontvangt en/of AOW en op grond van de 15.000 euro-grens daarover belastingplichtig is in Nederland, kan bovendien ook in Duitsland worden aangeslagen. Volgens artikel 22 van het belastingverdrag is dat correct. De in Nederland betaalde belasting wordt van de verschuldigde belasting afgetrokken. Soms wordt niet de in Nederland betaalde, maar de naar Duitse regels berekende belasting afgetrokken. In het verleden leverde deze belasting door beide landen gen probleem op. Om onbekende redenen werd bij het bedrijfspensioen steeds alleen het Ertragsanteil belast, waardoor de in Duitsland verschuldigde belasting steeds aanmerkelijk lager was dan die in Nederland. Tegenwoordig gaan men er steeds meer toe over het gehele bedrijfspensioen bij de belasting te betrekken, dit omdat het pensioen met fiscale voordelen is opgebouwd. Hier is weinig tegen in te brengen. Als u hiermee geconfronteerd wordt is het zaak een Duitse belastingaangifte in te dienen en daarbij vooral niet te vergeten aftrekposten op te voeren. Voor de meesten is de zorgbijdrage de hoogste aftrekpost, zie ook het derde thema in deze mail.

Status ABP-pensioen
Sommige Finanzämter vragen af en toe in hoeverre het ABP-pensioen van een belastingplichtige een staatspensioen dan wel een bedrijfspensioen dan wel een mix van beide is. In het verleden moesten de Duitse belastingkantoren daartoe vragen naar een Nederlandse loonbelastingbeschikking LBB20.

Vaak vragen belastingplichtigen aan het ABP om een bewijsstuk, dat ze dan niet krijgen. Het ABP verstrekt een diensttijdverloop. Dat moet worden ingediend bij de Belastingdienst Buitenland, die dan een beschikking opmaakt welk deel van het pensioen overheidspensioen is en welk deel bedrijfspensioen. Als het goed is, wordt dit door de Duitse belastingambtenaren geaccepteerd.

Het Bundesministerium für Finanzen heeft nu een andere methode voorgeschreven, zie bijgevoegde e-mail. De belastingplichtige dient bij de Nederlandse Belastingdienst een aanvraag vrijstelling loonbelasting in. Dit resulteert in een “Verklaring inzake vrijstelling van loonheffingen” en dat is dan een bewijsstuk voor de opdeling. Er bestaat een goede kans dat het Finanzamt dit stuk niet kan lezen en dat u verzocht wordt, een geautoriseerde vertaling ervan in te leveren. Misschien kan men inmiddels ook met Google translate of Deepl omgaan. Een verklarend telefoontje kan echter ook helpen.

Fiscale aftrekbaarheid zorgbijdrage (CAK)
Wie belasting betaalt in Duitsland, bijvoorbeeld over de AOW, heeft er voordeel bij dat de bijdrage aan de basisverzekering, bijvoorbeeld de zorgbijdrage aan het CAK, fiscaal aftrekbaar is. Het komt vaak voor dat alleen de bij de AOW-uitkering ingehouden bijdrage wordt afgetrokken, niet die via het overheidspensioen betaalde. Reden daarvoor is dat het Nederlandse overheidspensioen in Duitsland is vrijgesteld. Ik heb daarom aan het CAK gevraagd of de betaling van de bijdrage niet individueel kan worden ingericht, zodat iedereen zelf kan bepalen wat voor hem de gunstigste manier is. Hoewel het CAK dat graag wil doen, is dat op dit moment nog niet mogelijk. De redenering dat inhoudingen van het overheidspensioen niet aftrekbaar zouden zijn is echter verkeerd. In de wet staat dat een uitzondering wordt gemaakt als het inkomen via een belastingverdrag is vrijgesteld en als het bronland geen belastingvermindering geeft, zie bijlage.

Duitslandforum
Degenen onder u die onlangs lid zijn geworden wijs ik op het bestaan van het “Duitslandforum”, een kring van onze leden die onderling informatie willen uitwisselen over het wonen in Duitsland. Wie een vraag heeft kan die in het forum stellen, wie een antwoord heeft geeft dat antwoord aan allen. Geïnteresseerden in het forum kunnen zich bij mij opgeven.

Ik wens u zo gezellig mogelijke feestdagen toe en een guten Rutsch in het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,
Roy Meijnderts

meijnderts@vbngb.eu
secretaris
algemeen bestuurslid
landencoördinator Duitsland