Categoriearchief: Financieel

Financieel overzicht en jaarverslag

Tijdens de afgelopen forumavond hebben we vanwege technische perikelen niet het financiële overzicht van het afgelopen jaar kunnen tonen. Hierbij dan alsnog plus een overzicht van wat de stuurgroep zoal doet om Forum Niederländer  draaiend te houden.

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/document/d/1RHP2H91IXxfnOyjZ7jdS0R2zcCHSinfoVYjIfoxnIqc/preview” title=”Jaarverslag 2016-2017″ icon=”httpss://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.document” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

Hoe populair zijn wij?  Wat bekijkstatistieken van de website:

Recht op erfenis?

Uit de Bron: “geld & recht”

Hebben kinderen uit een vorig huwelijk recht op de erfenis?

Mijn man is onlangs overleden. Nu eisen zijn kinderen uit een eerder huwelijk hun erfenis op (zijn eerste vrouw – hun moeder – was gestorven voordat hij met mij trouwde). Hebben zijn kinderen recht op de erfenis?

In het algemeen geldt: als er geen testament is en u bent in gemeenschap van goederen getrouwd, dan hebt u de beschikking over de volledige nalatenschap van uw overleden man. Zijn kinderen krijgen een vordering op u, die pas wordt uitgekeerd als u komt te overlijden. Iets anders is het als uw man al weduwnaar was en hij de beschikking had over de nalatenschap van zijn overleden vrouw. Dat is bij u het geval. De kinderen hebben dan een vordering op hun vader, die zij kunnen opeisen als hij komt te overlijden. Eisen de kinderen nu het erfdeel op, dan hebben zij daar dus wel recht op.

Mijn advies is om met een notaris te overleggen hoe u dit het beste kunt afhandelen: is er destijds (overlijden vorige vrouw van uw man) sprake geweest van testamenten en bijvoorbeeld beperking tot legitieme portie? Ook hebben m.i. de kinderen qua omvang niet meer recht op aandeel als destijds vastgesteld (is dat vastgesteld?) bij overlijden van hun moeder en over het huidige deel van hun vader. En ook u bezit al de helft van huidig vermogen bij gemeenschap in goederen en hebt nog recht op een kindsdeel. Dit alles ter onderscheid van de omvang van uw huidig en toenmalig bezit.

Kortom: dat zij erven is niet de discussie, maar hoeveel wel!

 

De Europese Erfrechtverordening

Notaris mr. H.P. Kroezen uit Oldenzaal die in september vorig jaar zo’n voortreffelijke presentatie heeft verzorgd over het erfrecht en de verschillende rechtsstelsels waarmee in het buitenland wonende Nederlanders kunnen worden geconfronteerd heeft ons de hierna volgende tekst over de nieuwe Europese Erfrechtverordening bezorgd.

Notaris Kroezen laat zich verontschuldigen voor het feit dat Forumleden die zich schriftelijk bij hem hadden aangemeld voor een afspraak daarna niets meer hoorden. Door onverklaarbare oorzaak zijn uitnodigingen die door hem via e-mail waren verstuurd in een aantal gevallen niet door de geadresseerden ontvangen.

Lees verder De Europese Erfrechtverordening

inwerkingtreding van het nieuwe Belastingverdrag definitief 1 januari 2016

Blijkens de Memorie van Antwoord van 10 december 2014 zal het nieuwe Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland definitef per 1 januari 2016 in werking treden.
Hierna volgt het slot van de Memorie van Antwoord:

‘De Tweede Kamer heeft het goedkeuringswetsvoorstel nog voor het zomerreces plenair behandeld, namelijk op 11 juni 2014. Tijdens het plenaire debat heeft de Tweede Kamer echter besloten de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen tot na het zomerreces. Deze stemming heeft vervolgens op 16 oktober 2014 plaatsgevonden. Inwerkingtreding van het Verdrag per 1 januari 2015 is inderdaad niet meer mogelijk, ook al zou de parlementaire behandeling in Nederland nog in 2014 worden afgerond. Na parlementaire instemming met het Verdrag dienen de aktes van bekrachtiging te worden uitgewisseld en treedt het Verdrag op de eerste dag van de tweede maand na de uitwisseling in werking; dus in beginsel in de loop van 2015. De bepalingen van het Verdrag zullen dan per 1 januari 2016 van toepassing zijn (artikel 33, tweede lid, van het Verdrag).’

De staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes

Digitale diensten vanaf 1 januari 2015 goedkoper

Digitale diensten vanaf 1 januari 2015 goedkoper

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (digitale diensten). Deze diensten worden dan belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd.

Tot 1 januari 2015 worden digitale diensten aan particulieren belast op de plaats waar de onderneming die de diensten levert gevestigd is. Vanaf 1 januari 2015 worden digitale diensten belast in het land waar de klant woont.

Om welke digitale diensten gaat het?
▪ Elektronische diensten.
Dit zijn diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd.

Voorbeelden:
onlineverkeersinformatie, onlineweerberichten, onlinedagbladen en –tijdschriften, onlinegegevensopslag, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines en onlinespelen.

▪ Telecommunicatiediensten.
Deze diensten gaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst.

Voorbeelden:
telefonie, sms, toegang tot internet en voicemail.

▪ Radio- en televisieomroepdiensten.
Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Voordeel voor afnemers in Duitsland
De wijziging betekent dat bijvoorbeeld het abonnement op Canaldigitaal goedkoper zal worden. Het btw-tarief in Nederland is 21% en dat in Duitsland 19%.