Categoriearchief: Algemeen

Nederlands bedrijfspensioen en AOW in twee landen belast

Wie een Nederland bedrijfspensioen ontvangt en/of AOW en op grond van de 15.000 euro-grens daarover belastingplichtig is in Nederland, kan bovendien ook in Duitsland worden aangeslagen. Volgens artikel 22 van het belastingverdrag is dat correct. De in Nederland betaalde belasting wordt van de verschuldigde belasting afgetrokken. Soms wordt niet de in Nederland betaalde, maar de naar Duitse regels berekende belasting afgetrokken. In het verleden leverde deze belasting door beide landen gen probleem op. Om onbekende redenen werd bij het bedrijfspensioen steeds alleen het Ertragsanteil belast, waardoor de in Duitsland verschuldigde belasting steeds aanmerkelijk lager was dan die in Nederland. Tegenwoordig gaan men er steeds meer toe over het gehele bedrijfspensioen bij de belasting te betrekken, dit omdat het pensioen met fiscale voordelen is opgebouwd. Hier is weinig tegen in te brengen. Als u hiermee geconfronteerd wordt is het zaak een Duitse belastingaangifte in te dienen en daarbij vooral niet te vergeten aftrekposten op te voeren. Voor de meesten is de zorgbijdrage de hoogste aftrekpost, zie ook het derde thema in deze mail.

Status ABP-pensioen
Sommige Finanzämter vragen af en toe in hoeverre het ABP-pensioen van een belastingplichtige een staatspensioen dan wel een bedrijfspensioen dan wel een mix van beide is. In het verleden moesten de Duitse belastingkantoren daartoe vragen naar een Nederlandse loonbelastingbeschikking LBB20.

Vaak vragen belastingplichtigen aan het ABP om een bewijsstuk, dat ze dan niet krijgen. Het ABP verstrekt een diensttijdverloop. Dat moet worden ingediend bij de Belastingdienst Buitenland, die dan een beschikking opmaakt welk deel van het pensioen overheidspensioen is en welk deel bedrijfspensioen. Als het goed is, wordt dit door de Duitse belastingambtenaren geaccepteerd.

Het Bundesministerium für Finanzen heeft nu een andere methode voorgeschreven, zie bijgevoegde e-mail. De belastingplichtige dient bij de Nederlandse Belastingdienst een aanvraag vrijstelling loonbelasting in. Dit resulteert in een “Verklaring inzake vrijstelling van loonheffingen” en dat is dan een bewijsstuk voor de opdeling. Er bestaat een goede kans dat het Finanzamt dit stuk niet kan lezen en dat u verzocht wordt, een geautoriseerde vertaling ervan in te leveren. Misschien kan men inmiddels ook met Google translate of Deepl omgaan. Een verklarend telefoontje kan echter ook helpen.

Fiscale aftrekbaarheid zorgbijdrage (CAK)
Wie belasting betaalt in Duitsland, bijvoorbeeld over de AOW, heeft er voordeel bij dat de bijdrage aan de basisverzekering, bijvoorbeeld de zorgbijdrage aan het CAK, fiscaal aftrekbaar is. Het komt vaak voor dat alleen de bij de AOW-uitkering ingehouden bijdrage wordt afgetrokken, niet die via het overheidspensioen betaalde. Reden daarvoor is dat het Nederlandse overheidspensioen in Duitsland is vrijgesteld. Ik heb daarom aan het CAK gevraagd of de betaling van de bijdrage niet individueel kan worden ingericht, zodat iedereen zelf kan bepalen wat voor hem de gunstigste manier is. Hoewel het CAK dat graag wil doen, is dat op dit moment nog niet mogelijk. De redenering dat inhoudingen van het overheidspensioen niet aftrekbaar zouden zijn is echter verkeerd. In de wet staat dat een uitzondering wordt gemaakt als het inkomen via een belastingverdrag is vrijgesteld en als het bronland geen belastingvermindering geeft, zie bijlage.

Duitslandforum
Degenen onder u die onlangs lid zijn geworden wijs ik op het bestaan van het “Duitslandforum”, een kring van onze leden die onderling informatie willen uitwisselen over het wonen in Duitsland. Wie een vraag heeft kan die in het forum stellen, wie een antwoord heeft geeft dat antwoord aan allen. Geïnteresseerden in het forum kunnen zich bij mij opgeven.

Ik wens u zo gezellig mogelijke feestdagen toe en een guten Rutsch in het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,
Roy Meijnderts

meijnderts@vbngb.eu
secretaris
algemeen bestuurslid
landencoördinator Duitsland

Wijziging in belastingverdrag met Duitsland


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from vbngb

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
vbngb.eu/2021/11/04/wij...

Digitale burgerbijeenkomsten over de Coronapandemie

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze online burgerbijeenkomsten m.b.t. de effecten van de Coronapandemie op het leven in de Nederlands-Duitse grensregio. Intussen hebben de 5 thematische bijeenkomsten al plaatsgevonden. Hieronder kunt u zich nu aanmelden voor de afsluitende bijeenkomst op 25 juni 2021 om 15.00 uur. In deze bijeenkomst zullen de resultaten van alle 5 voorgaande bijeenkomsten worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam van de
Jade Hochschule, de
Universität Vechta en de
Rijksuniversiteit Groningen

Vereenvoudigde regeling zonnepanelen

Beste VBNGB-leden in Duitsland,
Het onderstaande is mogelijk van belang voor diegenen onder u die zonnepanelen op het dak hebben.
In een recente mail van het Bundesministerium der Finanzen aan de ministeries van de deelstaten is een vereenvoudigde regeling bekendgemaakt over zonnepanelen met een vermogen van maximaal 10Kw. Hetzelfde geldt voor blokverwarmingscentrales van minder dan 2,5Kw.
De regeling staat hieronder.
Belastingplichtigen die de door zonnepanelen op het dak van de eigen woning verkopen aan een energiebedrijf en/of deze zelf gebruiken moeten tot nu toe een Anlage Einlageüberschussrechnung (EÜR) bij hun belastingaangifte voegen. Nu heeft men op het hoogste niveau ingezien dat de administratieve inspanningen in verband met deze vorm van inkomstenverwerving niet in verhouding staan tot de baten, de geïnde belastingen.
Wie in aanmerking komt voor de nieuwe regeling kan een eenvoudige schriftelijke verklaring dat men voldoet aan de voorwaarden, ook in de komende jaren, aan het betreffende Finanzamt sturen. Bij acceptatie van deze verklaring hoeft geen Anlage EÜR voor de zonnepanelen meer te worden ingediend.
Er is geen datum van ingang genoemd, wat inhoudt dat de nieuwe regeling onmiddellijk in werking treedt. Dat wil zeggen dat lopende aangiftes nog kunnen worden gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts

2021-06-02-gewinnerzielungsabsicht-bei-kleinen-photovoltaikanlagen-und-vergleichbaren-blockheizkraftwerken

Uitnodiging voor leden van VBNGB

Onderstaand bericht plaatsen wij hier voor degenen die (nog)geen lid zijn van VBNGB maar wellicht n.a.v. onderstaand voorstel dat alsnog overwegen.

Beste VBNGB-leden in Duitsland,

Als secretaris en als LV Duitsland ontvang ik regelmatig, maar niet frequent, vragen naar een belastingadviseur, notaris, etc. Het komt ook voor dat personeel wordt gezocht voor een opgestart bedrijfje. Doorgaans moet ik het antwoord schuldig blijven. Bovendien ben ik wat terughoudend in het aanbevelen van hulpverleners of personeel omdat bij tegenvallend resultaat het de VBNGB is, die een verkeerd advies heeft gegeven.
Aangezien de behoefte wel bestaat en ik daar, in ieder geval voor Duitsland, een oplossing voor wil vinden, stel ik voor dat er een mogelijkheid komt dat de leden onderling wel elkaar kunnen adviseren.
De mogelijkheid die ik voor ogen heb is het bekend stellen van een ledenlijst met namen en e-mailadressen van die leden die dat willen. Wie een vraag heeft kan die stellen aan de andere leden van de groep. Ik wil graag benadrukken dat het mij gaat om het stellen van praktische vragen, niet om het uiting geven aan onlustgevoelens. Die kunt u desgewenst aan mij persoonlijk richten. Om enige effectiviteit te hebben denk ik aan een minimum van 30 deelnemers (er zijn bijna negentig leden in Duitsland), maar ik sta open voor afwijkende meningen.
Het is mij bekend dat er moderner communicatiemiddelen zijn dan e-mail. Als er een meerderheid is voor een Facebook- of een Whatsapp-groep of gebruik van een soortgelijk medium wil ik aan de organisatie daarvan mijn medewerking verlenen, ik zal er echter niet aan deelnemen. Gezien de naar mijn inschatting betrekkelijk lage gebruiksfrequentie lijkt mij e-mail het aangewezen middel, dat bovendien niet gemodereerd hoeft te worden.

Ik verzoek belangstellenden aan een dergelijk forum zich in de komende week per e-mail bij mij op te geven. 

Met vriendelijke groet,

Roy Meijnderts
meijnderts@vbngb.eu